Erratum: “The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333” (2020, ApJ, 899, 28)

Yasuo Doi, Tetsuo Hasegawa, Ray S. Furuya, Simon Coudé, Charles L. H. Hull, Doris Arzoumanian, Pierre Bastien, Michael Chun-Yuan Chen, James Di Francesco, Rachel Friesen, Martin Houde, Shu-ichiro Inutsuka, Steve Mairs, Masafumi Matsumura, Takashi Onaka, Sarah Sadavoy, Yoshito Shimajiri, Mehrnoosh Tahani, Kohji Tomisaka, Chakali EswaraiahPatrick M. Koch, Kate Pattle, Chang Won Lee, Motohide Tamura, David Berry, Tao-Chung Ching, Jihye Hwang, Woojin Kwon, Archana Soam, Jia-Wei Wang, Shih-Ping Lai, Keping Qiu, Derek Ward-Thompson, Do-Young Byun, Huei-Ru Vivien Chen, Wen Ping Chen, Zhiwei Chen, Jungyeon Cho, Minho Choi, Yunhee Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Pham Ngoc Diep, Hao-Yuan Duan, Lapo Fanciullo, Jason Fiege, Erica Franzmann, Per Friberg, Gary Fuller, Tim Gledhill, Sarah F. Graves, Jane S. Greaves, Matt J. Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Jennifer Hatchell, Saeko S. Hayashi, Thiem Hoang, Tsuyoshi Inoue, Kazunari Iwasaki, Il-Gyo Jeong, Doug Johnstone, Yoshihiro Kanamori, Ji-hyun Kang, Miju Kang, Sung-ju Kang, Akimasa Kataoka, Koji S. Kawabata, Francisca Kemper, Gwanjeong Kim, Jongsoo Kim, Kee-Tae Kim, Kyoung Hee Kim, Mi-Ryang Kim, Shinyoung Kim, Jason M. Kirk, Masato I. N. Kobayashi, Vera Konyves, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Chi-Yan Law, Chin-Fei Lee, Hyeseung Lee, Jeong-Eun Lee, Sang-Sung Lee, Yong-Hee Lee, Dalei Li, Di Li, Hua-bai Li, Hong-Li Liu, Junhao Liu, Sheng-Yuan Liu, Tie Liu, Ilse de Looze, A-Ran Lyo, Brenda C. Matthews, Gerald H. Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nagayoshi Ohashi, Geumsook Park, Harriet Parsons, Nicolas Peretto, Tae-Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Mark G. Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Hiro Saito, Giorgio Savini, Anna M. M. Scaife, Masumichi Seta, Hiroko Shinnaga, Ya-Wen Tang, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Hongchi Wang, Anthony P. Whitworth, Hsi-Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong-Sik Yun, Tetsuya Zenko, Chuan-Peng Zhang, Guoyin Zhang, Yapeng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Philippe André, C. Darren Dowell, Stewart P. S. Eyres, Sam Falle, Sven van Loo, Jean-François Robitaille

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)72
Number of pages1
JournalThe Astrophysical Journal
Volume911
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 1 Apr 2021

Keywords

  • Space and Planetary Science
  • Astronomy and Astrophysics

Cite this